הפקולטה למדעי הרוח Faculty of HumanitiesDownload 40.12 Kb.
Date21.04.2016
Size40.12 Kb.
#16510
הפקולטה למדעי הרוח

Faculty of Humanities

המחלקה לאנגלית

Department of English


תאריך עדכון: 3.3.11
שם הקורס: Word and Image

מספר הקורס: 37-900-01

שם המרצה: Prof. Susan Handelman
סוג הקורס: Seminar

שנת לימודים: תשע"ב סמסטר: 2 היקף שעות: 4
אתר הקורס באינטרנט:

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

We live in a digital culture flooded with images. W.J.T. Mitchell has also

famously marked what he called "the pictorial turn" in literary and cultural

theory during the 1990s, away from the earlier "linguistic turn" of theory in

the previous 20 years. What is the relation of words and images in literary representation and history, in book-making, in culture, and in pedagogy?

How can we teach ourselves and our students to "read images" and to"image reading?" How are images also a form of visual rhetoric, exerting powerful

arguments and claims in current politics? The course will give students tools to analyze the relation of word and image, and an introduction to the new and

exciting field of visual culture. It will also help to those who will be teaching literature ways think about how to educate students in a time when students are constantly using and besieged by digital images and what “digital humanities"

are all about.
ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)
We will read some of the key theorists in this area including W.J.T Mitchell,

E. H. Gombrich, and Rudolf, Arnheim. We will and also look at current graphic novels such as Persepolis, Maus, the work of Will Eisner and theorists of the

graphic novels like Scott McCloud. We'll consider the relation of visual representation to the holocaust. We'll survey some of the recent work in the

new fields of visual culture and visual rhetoric and, we will think about what all

this means for the teaching of literature and humanities in a digital age.
מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה)


מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

Foundations of theory

E.H.Gombrich,"Meditations on a Hobby Horse," Meditations on a Hobby Horse and other essays on the theory of art, (New York, 1963):1-11.


2
Richard Gregory, "How do we interpret images?" in Images and Understanding: Thoughts about Images Ideas about Understanding. Horace Barlow, Colin Blakemore, Miranda Weston-Smith, eds. (Cambridge, 1990): 310-390.


3
Taylor, Chapter 5

Linda Nochlin, "Women, Art and Power," and the comments by Todd and Jordanova in Visual Theory. Norman Bryson, et al., pp.13-6ג. חובות הקורס:
דרישות קדם:

.
חובות / דרישות / מטלות:

One seminar paper, 17-25 pages long. Bi weekly informal letter writing.

One oral presentation

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):
60 % seminar paper, 30% bi weekly informal letter writing; 15% class participation and presentation
ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)
Robert Hariman and John Louis Lucaites, No Caption Needed: Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 2006)
Gunther Kress, Reading Images: The Grammar of Visual Design, 2nd ed. (New York: Routledge 2006)
David Levi Strauss, “The Documentary Debate: Aesthetic or Anaesthetic?” Between the Eyes: Essays on Photography and Politics (New York: Aperture, 2003)
W.J.T. Mitchell, “Showing Seeing: A Critique of Visual Culture,” What Do Pictures Want?
James Elkins, “Ten Ways to Make Visual Studies More Difficult,” in Visual Studies: A Skeptical Introduction
Michael Griffin, “Camera as Witness, Image as Sign,” Communication Yearbook 24 (Sage, 2001)
Kevin G. Barnhurst, Michael Vari, and Igor Rodriquez, “Mapping Visual Studies in Communication,” Journal of Communication 54 (2004)
Roland Barthes, “The Photographic Message” and “Rhetoric of the Image,” Image Music Text, trans. Stephen Heath (New York: Hill and Wang, 1977)
Walter Benjamin, “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction,” Illuminations: Essays and Reflections
David M. Lubin, ch 3 of Shooting Kennedy: JFK and the Culture of Images
W.J.T. Mitchell, “What Do Pictures Want?” from What Do Pictures Want?

Michel Foucault, Discipline and Punish, 171-177, 187-188, 195-210


Liliane Weissberg, “In Plain Sight, “in Zelizer, ed., Visual Culture and the Holocaust
Mirianne Hirsch, “Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory,” in Zelizer, ed.
Barbie Zelizer, “Remembering to Forget: Contemporary Scrapbooks of Atrocity,” ch. 7 of Remembering to Forget: Holocaust Memory through the Camera’s Eye
Michael Shapiro, “The Political Rhetoric of Photography,” The Politics of Representation.
Mike Davis, “Ecocide in Malboro County,” Dead Cities, ch 2.
Kevin Deluca, ch 1 & 5 of Image Politics: The New Rhetoric of Environmental Activism.
McCloud, Scott. Understanding Comics. (Harper)
Eisner, Will. Contract with God (Norton)

Modan, Rutu Exit Wounds (Drawn and Quarterly)

Waldman, JT Megillat Esther (JPS)—xerox copy on reserve. may be out of print

Sfar, Joann The Rabbi's Cat, Vol 1 (Pantheon)

Spiegelman, Art Maus: A survivor's Tale Vols. 1 and 2 (Pantheon)

Satrapi, Marjane The Complete Persepolis Vols. 1 and 2 ( Pantheon)Yang, Gene American Born Chinese (Square Fish)
Download 40.12 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©de.originaldll.com 2023
send message

    Main page