Attila the Hun (Sung to "Blackbird" by the Beatles) Words by Derek NewellDownload 15.29 Kb.
Date25.04.2016
Size15.29 Kb.
#17736
Attila the Hun (Sung to “Blackbird” by the Beatles)

Words by Derek Newell


Attila the Hun why must you fight?

Take your broken sword and say goodbye

All your life

You were only hoping that your soldiers would survive


Attila the Hun why must you fight?

Take your prisoners and let them be

All your life

You were only waiting for your chance to set them free


Attila the Hun

Attila the Hun

Now I can see why you just can’t run

The Great Wall of China (Sung to “Lucy in the Sky with Diamonds)

Words by Derek Newell
Picture yourself in the land of the dragons

With tigers and pandas let’s go to Shanghai


Somebody walked towards a temple quit slowly

A monk with a spark in his eyes


Mountains and caves, and the emperor’s grave

Places like these everywhere


Look for the monk with the sparkling eyes and you’ll be
Walking on the Great Wall of China

Tepuk Amai Amai (Clap with the Lady Bugs)

Malaysia
Tepuk amai amai, bela lang ku pu ku pu

Tepuk ra mai ra mai, E mak u pa su su


Su su le mak ma nis, san tan kelapa mu da

A dik ja ngaa ma ngis, E mak a da ker ja


Kopi Susu (Coffee with Milk)

Malaysia
Kopi susu, gula pasir

Kopi su su gula di pan ching
Kopi susu, gula pasir

Kopi su su gula di pan ching

Lenggang Kangkung (The Swaying of the Watercress)

Malaysia
Lenggang Lenggang kangkung

Kangkung tepi te la ga

Lenggang lenggang kangkung

Kangkung tepi te la ga

Balik dari men ya bung makan lah

Na si sa ha ja

Balik dari men ya bung ma kan lah

Na si sa ha ja

Can Mali Can (Come Goat, Come)

Malaysia
Di ma na di a

A nak kam bing sa ya

A nak kam bing sa ya

Yang ma ka an daunt u las


Di ma na di a

Bu ah ha ti sa ya

Bu ah ha ti sa ya

Ba gai te lur di ku pas


Can mali can (hey, hey)

Can mali can (hey, hey)

Can mali can keti po o ng pa yung (Repeat)

Wan Pi De Xiao Mao Mi (The Playful Kitten)

China
Xiao mao mia, xiao mao mi

Ni zhe huai dong xi

Zhuo siao ji, wan jing yu

Ni zhe huai dong xi


Wo yao, wo yao, fa fa ni

Ni zhe huai dong xi

Bu gei ni zhe yu ya ni zhe

Huai dong xi


Yi Tiao Xiao Yu (The Little Fish)

China
Yi tiao xiao yu, yi ke tou

Liang zhi yan jing, hei you you
Yi tiao wei ba, zhai hou tou,

Yao yao bai bai, shui yi you

Oru Kallu (One Stone)

India
Odu Kallu edukka ve, odu kallu eriya ve


Oraa yi ram kili thaa vipa rakka ve

Oraa yi ram kili thaa vipa rakka ve


Aada kili pada kili, amba lampa rakka ve
Amba lampa rakkum kili, aa haa yam pa rakka ve

Amba lampa rakkum kili, aa haa yam pa rakka ve


Onnu Kudam Thanni (One Bucket of Water)

India
Onnu kudam thanni koori, onnu puu puuthach chi

Rendu kudam thani koori, rendu puu puuthach chi
Moonu kudam thanni koori, moonu puu puuthach chi

Naalu kudam thanni koori, nalu puu puuthach chiInju kudam thanni koori, inju puu puuthach chi

Download 15.29 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©de.originaldll.com 2023
send message

    Main page