BẢN ĐĂng ký thực hiện qđ 101-QĐ/TW, QĐ 47-QĐ/tw và NỘi dung chuyêN ĐỀ NĂM 2015tải về 23.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích23.08 Kb.
#2696
ĐẢNG BỘ…………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ…………………... Quảng Ngãi, ngày tháng 03 năm 2015

*

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QĐ 101-QĐ/TW, QĐ 47-QĐ/TW


VÀ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ NĂM 2015


(Mẫu tham khảo dùng cho đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý)
Họ và tên: ……………………......................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác…………………………………………………….

Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ:……………………………………………….

Sau khi nghiên cứu, học tập Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH TW về những điều đảng viên không được làm và nội dung chuyên đề năm 2015 với cương vị là người cán bộ lãnh đạo, quản lý, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:


I. Những nội dung thực hiện Quy định 101-QĐ/TW:

1. Bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng;

2. Thực hiện nghiêm Quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; gần gũi, sâu sát với đồng nghiệp, cấp dưới và nhân dân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, không có động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức;

3. Là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo;

4. Gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị và nhân dân;

5. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm;

6. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị;

7. Xây dựng đoàn kết nội bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.


II. Những nội dung thiết thực của đơn vị:

Là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu thực hiện:

1. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức chung và đạo đức nhà giáo.

2. Có chí tiến thủ; có tinh thần trách nhiệm chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo những cách làm mới, phù hợp và hiệu quả cho đơn vị.

3. Tham gia đầy đủ các đợt học tập nghị quyết, nghe thông tin thời sự do cơ quan, đơn vị và chi bộ tổ chức.

4. Không uống rượu, bia lúc buổi sáng, buổi trưa, trong giờ làm việc; không hút thuốc tại cơ quan; giao tiếp lịch sự,

5. Làm việc, lên lớp, dự họp đúng giờ, đúng hẹn. Giảng dạy đúng chương trình, lịch trình.

6. Thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa.
…………..……………………………………………………………………….……
Xác nhận của cấp ủy, chi bộ Đảng viên đăng ký

(ký tên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)

ĐẢNG BỘ…………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ…………………... Quảng Ngãi, ngày tháng 03 năm 2015

*

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QĐ 101-QĐ/TW, QĐ 47-QĐ/TW


VÀ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ NĂM 2015


(Mẫu tham khảo dùng cho Đảng viên, CBVC)

Họ và tên: ……………………..........................................................................

Đơn vị công tác…………………………………………………………….…..

Đảng viên/ CBVC sinh hoạt tại chi bộ/Khoa:…………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH TW về những điều đảng viên không được làm và nội dung chuyên đề năm 2015, là đảng viên/cán bộ viên chức, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:


I. Những nội dung thực hiện Quy định 101-QĐ/TW:

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng; tin tưởng, trung thành, kiên định với đường lốí đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

2. Thực hiện nghiêm Quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; có đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, lành mạnh;

3. Thường xuyên phải nâng cao tính tự phê bình và phê bình;

4. Gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; có mối quan hệ gần gũi với đồng nghiệp và nhân dân; không có biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; tiết kiệm, bảo vệ tài sản công;

5. Thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trở lên.

6. Thực hiện nghiêm các quy định, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị;

7. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.


2. Những nội dung thiết thực của đơn vị:

1. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức chung và đạo đức nhà giáo.

2. Có chí tiến thủ; có tinh thần trách nhiệm chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo những cách làm mới, phù hợp và hiệu quả cho đơn vị.

3. Tham gia đầy đủ các đợt học tập nghị quyết, nghe thông tin thời sự do cơ quan, đơn vị và chi bộ tổ chức.

4. Không uống rượu, bia lúc buổi sáng, buổi trưa, trong giờ làm việc; không hút thuốc tại cơ quan; giao tiếp lịch sự,

5. Làm việc, lên lớp, dự họp đúng giờ, đúng hẹn. Giảng dạy đúng chương trình, lịch trình.6. Thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa.
………………………………………………………………………………………..
Xác nhận của cấp ủy, chi bộ Đảng viên/viên chức đăng ký

(ký tên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)
Каталог: uploads -> file -> 2015
file -> CÔng ty cổ phần chứng khoáN ĐÀ NẴNG
file -> CÔng ty luật tnhh dưƠng gia duong gia law company limited
file -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
file -> BỘ giao thông vận tảI
2015 -> Danh mục sách tiếng anh nhận tặng
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đh phạm văN ĐỒNG
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đh phạm văN ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Request for information section 20 inquiry information requested under the Special Import Measures Act
2015 -> Xu thế thay đỔi mối quan hệ giảng dạY, nghiên cứu trong hoạT ĐỘng đÀo tạo tiếp cậN TROng đÀo tạo sau đẠi học tại học viện khoa học xã HỘI

tải về 23.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©de.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương