CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đh phạm văN ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích10.27 Kb.
#26657
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 912 / ĐHPVĐ-ĐT Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2015

V/v thực hiện quy trình xét công nhận

tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy

theo hệ thống tín chỉ

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc trường


Thực hiện Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 876/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng (sau đây gọi tắt là Quy chế 876); để thống nhất quy trình xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm học 2014-2015 và các năm học tiếp theo, nhà trường đề nghị các đơn vị chú ý những vấn đề sau:

1. Hàng năm, nhà trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ đủ điều kiện tốt nghiệp trong 3 đợt:

- Đợt 1: Sau khi kết thúc học kỳ I (khoảng tuần đầu của tháng 1)

- Đợt 2: Sau khi kết thúc học kỳ II (khoảng tuần cuối của tháng 6)

- Đợt 3: Sau khi kết thúc học kỳ hè (khoảng tuần đầu của tháng 9)

Thời gian sinh viên nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp thực hiện trong tuần thứ ba kể từ khi kết thúc tuần thi học kỳ (xem ngày cụ thể trong Kế hoạch năm học hàng năm).

2. Quy trình xét công nhận tốt nghiệp

- Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (theo khoản 1 điều 26 của Quy định 876) làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp theo mẫu của trường (có mẫu kèm theo và có thể tải mẫu đơn từ website thành phần của phòng đào tạo).

- Nộp đơn tại phòng Đào tạo đúng thời gian quy định.

Cách thức nộp đơn:

+ Sinh viên các lớp đúng khóa tốt nghiệp nộp đơn theo đơn vị lớp;

+ Sinh viên các diện còn lại nộp cá nhân.

- Căn cứ vào đơn của sinh viên nhà trường sẽ thành lập Hội đồng và xét tốt nghiệp theo quy định tại khoản 2, 3 điều 26 của Quy định 876.

3. Riêng đối với năm học 2014-2015 (xét tốt nghiệp cho sinh viên bậc cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ)

- Quy trình xét tốt nghiệp thực hiện như mục 2 của văn bản này.

- Thời gian nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp:

+ Đợt tháng 6: Từ ngày 22/6/2015 đến hết ngày 26/6/2015

+ Đợt tháng 9: Từ ngày đến ngày 17/8/2015 đến hết ngày 21/8/2015.

Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Các khoa chuyên môn phổ biến đến sinh viên do khoa mình quản lý được biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị phản ảnh với nhà trường thông qua phòng Đào tạo để có hướng xử lý kịp thời./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

-Như trên;- Lưu: VT, ĐT (4).
Каталог: uploads -> file -> 2015
file -> CÔng ty cổ phần chứng khoáN ĐÀ NẴNG
file -> CÔng ty luật tnhh dưƠng gia duong gia law company limited
file -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
file -> BỘ giao thông vận tảI
2015 -> BẢN ĐĂng ký thực hiện qđ 101-QĐ/TW, QĐ 47-QĐ/tw và NỘi dung chuyêN ĐỀ NĂM 2015
2015 -> Danh mục sách tiếng anh nhận tặng
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đh phạm văN ĐỒNG
2015 -> Request for information section 20 inquiry information requested under the Special Import Measures Act
2015 -> Xu thế thay đỔi mối quan hệ giảng dạY, nghiên cứu trong hoạT ĐỘng đÀo tạo tiếp cậN TROng đÀo tạo sau đẠi học tại học viện khoa học xã HỘI

tải về 10.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©de.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương