CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đh phạm văN ĐỒNGtải về 17.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích17.3 Kb.
#20579

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 410 /TB-ĐHPVĐ

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 3 năm 2015


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II lớp Cao đẳng Tiểu học

theo hình thức vừa làm vừa học tại huyện Sơn Tây

Năm học 2014 - 2015


Căn cứ Quy định số 252/QyĐ-ĐHPVĐ ngày 24/5/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc kiểm tra, thi và học lại học phần trong đào tạo ĐH, CĐ, TCCN, TCN; căn cứ kế hoạch dạy học của lớp Cao đẳng Tiểu học tại huyện Sơn Tây kèm theo thông báo số 1239/ĐHPVĐ-ĐT ngày 18/8/2014 của trường Đại học Phạm Văn Đồng. Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2014-2015 như sau:1. Thời gian thi: Từ ngày 17/4/2015 đến ngày 19/4/2015.

(Có lịch thi cụ thể kèm theo)

2. Số lượng học viên/ Số phòng thi : 30/01 phòng thi.

3. Địa điểm thi: Tại địa điểm mở lớp, cụ thể do phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sơn Tây bố trí.

4. Các yêu cầu thực hiện trong kỳ thi:

a. Các đơn vị chuyên môn rà soát, kiểm tra việc thực hiện lịch trình dạy học các môn học thuộc phạm vi giảng dạy để đảm bảo việc tổ chức thi đúng theo kế hoạch năm học.

b. Đối với học viên không đủ điều kiện dự thi môn học theo quy định của nhà trường, giáo viên bộ môn phải báo cáo danh sách cho phòng Khảo thí-ĐBCLGD. Thời gian báo cáo trước 01 tuần so với kế hoạch thi.

5. Công tác đề thi và chấm thi:

5.1. Công tác đề thi:

- Đề thi giáo viên được phân công giới thiệu phải làm đúng mẫu quy định và có ký duyệt của quản lý chuyên môn.

- Số lượng:

+ Môn thi viết: 02 đề + 02 đáp án

- Hình thức thi, thời gian làm bài của từng môn thi: Theo lịch thi.

-Thời gian và địa điểm nộp đề thi: Chậm nhất là ngày 10/4/2015, tại phòng Khảo thí-ĐBCLGD.5.2. Công tác chấm thi:

Từ ngày 21/4/2015 đến 25/4/2015, tại phòng Khảo thí-ĐBCLGD.6. Công tác phối hợp tổ chức thi:

6.1. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sơn Tây: Giới thiệu và cử 01 cán bộ coi thi, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ thi; thông báo lịch thi, giờ làm việc, phổ biến qui chế thi cho học viên và thực hiện trách nhiệm phối hợp giám sát công tác thi theo qui chế hiện hành.


6.2. Đối với các đơn vị trong trường:

- Phòng Khảo thí-ĐBCLGD: Điều động cán bộ coi thi, lập danh sách phòng thi, chuẩn bị hồ sơ, văn phòng phẩm phục vụ thi và tổ chức điều hành công tác thi theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Các đơn vị cử cán bộ tham gia coi thi theo yêu cầu của phiếu điều động và thực hiện công việc theo chức năng hiện hành.

7. Việc thi lần 2:

- Thời gian thi cụ thể: Thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức thi: Tại trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TL. HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng;

TP KHẢO THÍ - ĐBCLGD

- Phó HT Phạm Nghi;

Bùi Xuân Hướng

- Phòng GD-ĐT huyện Sơn Tây ( phối hợp);

(Đã ký)

- Các khoa: SPTN, SPXH, LLCT;
- Các phòng: KH-TC, ĐT, HCQT, TCCB,

KT-ĐBCLGD;


- Lưu: VT, phòng KT-ĐBCLGD.
Каталог: uploads -> file -> 2015
file -> CÔng ty cổ phần chứng khoáN ĐÀ NẴNG
file -> CÔng ty luật tnhh dưƠng gia duong gia law company limited
file -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
file -> BỘ giao thông vận tảI
2015 -> BẢN ĐĂng ký thực hiện qđ 101-QĐ/TW, QĐ 47-QĐ/tw và NỘi dung chuyêN ĐỀ NĂM 2015
2015 -> Danh mục sách tiếng anh nhận tặng
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đh phạm văN ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Request for information section 20 inquiry information requested under the Special Import Measures Act
2015 -> Xu thế thay đỔi mối quan hệ giảng dạY, nghiên cứu trong hoạT ĐỘng đÀo tạo tiếp cậN TROng đÀo tạo sau đẠi học tại học viện khoa học xã HỘI

tải về 17.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©de.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương