sites/default/files
  BỘ XÂy dựng số : 10/2012/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=duthaovanban/2010/08
  CHÍnh phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DuThao
  BỘ CÔng an bộ TÀi chính
Download/2009/CTTN
  BỘ y tế Số: 12/2006/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

  References bibliographiques d'histoire du việt nam
thongke/TK 09-10/Bieu chung/Dữ liệu PCGDTHCS 12.2010 của các đơn vị/Than Uyen (T12-2010)
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do –Hạnh phúc
Download.aspx/C588934B61FB4FD785F28643C8A0DF50/1
  CHỢ tiêu chuẩn thiết kế
home/images/stories
  Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở giáo dục và ĐÀo tạO
upload/vanban
  TỈnh cao bằng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1030/QĐ-ubnd cao Bằng, ngày 01 tháng 8 năm 2012 quyếT ĐỊnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/nq-hđnd ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục, mức thu
Thongke/TK 11-12/Cuoi nam 2011-2012/So lieu anh Tien can
  Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên so với kế hoạch năm 2012 giảm 339 người
sites/default/files
  BỘ XÂy dựng số : 1071/QĐ- bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1075
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120601
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1092
Library/doc/1
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
hisdacademicmemos/wp-content/uploads/sites/15/2012/04
  Dear Parents
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 1117
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120712
  BỘ TÀi chính số: 111/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1139
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120718
  Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005
wp-content/uploads/2015/03
  Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1185
images/vn965/data
  Nguyễn Kim Phượng
wp-content/uploads/2016/06
  Qcvn 01 119 : 2012/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
ctt/vanban
  CHÍnh phủ Số: 42/2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120803
  BỘ TÀi chính số: 120/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Library/doc/1
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_04
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/9C6437269A45AE30472576960014E566/$file
  TM. ỦY ban nhân dân tỉnh kt. Chủ TỊch phó Chủ TỊCH
Library/doc/1
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/6C4E12732501B302472576960026EE54/$file
  QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
Portals/2/2012/so 05 06
  C Ông báO/Số 05+06/Ngày 10 02 2012 UỶ ban nhân dâN
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 10/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
congbao.nsf/A05FAF53B3457DDA47257CE600307147/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_11
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_09_09
  Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái
userfiles/file
  Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9791F6679E6CEF244725789A000A7C35/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập -tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/6873D5D8B7E0042547257A230005C6BC/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/LichCongTac/2012910
  LỊch công tác tuầN 37 (Từ ngày 10 đến 14/9/2012)
QTIUpload/LichCongTac/2012917
  LỊch công tác tuầN 38 (Từ ngày 17 đến 21/9/2012)
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/CF7D681C864210C447257A230005EB3B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
upload/vanban
  UỶ ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Library/doc/1
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/769245DD3BA3D7B9472578B10031132B/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_11_20
  BỘ quốc phòNG
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/78A3696B65772C86472578B100314A7F/$file
  Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/E7067B17C2645CF3472571C6000A9225/$file
  Số 1241/QĐ-ubnd ngày 18/7/2006 của ubnd tỉnh Về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá qsd đất khu dân cư xã Phước An, huyện Bình Long (đợt 2)
congbao.nsf/F521C3C95D4B271E47257E88002FF0F8/$file
  UỶ ban nhân dân huyện mai sơn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download/2009/CTTN
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 47/2006/tt-btc ngàY 31 tháng 5 NĂM 2006
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/34A1856C5C8640ED47257A2300065BE4/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/B1799C40AB10BC16472576960014E569/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
TW/Lists/VBQuyDinhTTHCKhac/Attachments/145
  Tổng cục Hải quan Số: 1257/2001/QĐ-tchq
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D31A78F6E5897DD0472571C6000A41A5/$file
  Soá 1258/QÑ-ubnd ngaøy 19/7/2006 cuûa ubnd tænh
vbpq_binhphuoc.nsf/46033cc6f730688b47257226000fae44/B32F27E8ABCE7DEA472578B1003184B4/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_09_10
  BỘ TÀi chính số: 126 /2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
subsites/Documents/[object Object]
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 126 /2008/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/23C3224085508C72472571C6000A6D8C/$file
  QuyếT ĐỊnh số 1260/QĐ-ubnd ngày 19/7/2006 của ubnd tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Phụ nữ với pháp luật”
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/7403A9902F461902472576960014E571/$file
  QuyếT ĐỊnh cho phép thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1264
congbao.nsf/72B179DF8CE8BD8C47257C52000FF0BB/$file
  Ủy ban nhân dân huyện yên châu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/dothanhhoai/20110407
  Ban thưỜng trực số: 1267
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120810
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/D5346CC9751D67C54725769600260F02/$file
  CHỦ TỊch nguyễn Tấn Hưng
documents
  TỈnh hoà BÌnh ––––––– Số: 1274/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1275
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/33653A6D509D8F7A472578B10031A0DC/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2011
Library/doc/1
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1278/QĐ-ttg cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/08F433FD1D6AF33B472578B10031B77F/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
uploadfile/bi mat nha nuoc
  BỘ CÔng an cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/FFAFD009DC1B945A4725769600260F05/$file
  Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 444/QĐ-ubnd ngày 12/3/2007 của ubnd tỉnh
documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hoà BÌNH
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/03
  VĂn phòng chính phủ Số: 1290
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F844212B0915032D472576960025F9E1/$file
  Về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án xây dựng Trường tiểu học Minh Trung
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/79E1994DA305683B472578B10031F88C/$file
  QuyếT ĐỊnh thành lập Trung tâm Khai thác hạ tầng khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế
congbao.nsf/492CD37883488A2347257EA40038A370/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la
booksv/khaitam/12bailuyentap
  Gigong Exercise Taught By His Holiness HỘ pháP
Download/2009/CTTN
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2016/07
  BỘ y tế Số: 16/2012/tt-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download/2009/CTTN
  QuyếT ĐỊnh số 67/2006/QĐ-bnn, ngày 12 tháng 9 năm 2006
UserFiles/File/2012
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
Library/doc/1
  Căn cứ Sắc lệnh số 102/sl-l004 ngày 20/5/1957 ban hành Luật quy định về quyền lập hội
Luu_tru
  CỤc thuế TỈnh bình dưƠNG
vbpl
  BẢo hiểm xã HỘi việt nam
Portals/2/2012/tiep nhan/qui 3
  Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
gallery/album
  Bài II nưỚC ÁO: trọng tâm của dòng lịch sử VÀ VĂn hóa châU Âu nước Áo: một thiên đường ở Châu Âu
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2012/09
  CHÍnh phủ Số: /2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Library/doc/1
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1391/QĐ-bvhttdl
Uploaded_VGP/thukybientap/20120223
  NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
home/images/stories
  Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở giáo dục và ĐÀo tạO
Library/doc/1
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1419/QĐ-ttg cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1423/QĐ-bvhttdl
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1426/QĐ-ttg cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/thukybientap/20121003
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1428
Portals/2/2012/so 33
  C Ông báO/Số 33/Ngày 10 10 2012 UỶ ban nhân dâN
gallery/27321
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008
Portals/2/2012/so 33
  C Ông báO/Số 33/Ngày 10 10 2012 UỶ ban nhân dâN
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121003
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ VĂn hóA, thể thao và du lịch
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2012/09
  CHÍnh phủ Số: /2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/tra-cuu-van-ban-che-do/6giaovien_mamnon
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals/2/2012/tiep nhan/quí 4
  TỈnh vĩnh long
Library/doc/1
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1552
caf/capnhat/uploads/thuvien
  Danh sách luận văN ĐẠi học năM : 2012
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121004
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Hải dương học
Portals/2/2012/so 36 37
  C Ông báO/Số 36+37/Ngày 09-11-2012 UỶ ban nhân dâN
web/attachments
  TRƯỜng trung học phổ thông chuyêN  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo tỉnh quảng bìNH
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_29
  BỘ TÀi chính số: 161 /2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2012/tiep nhan/quí 4
  Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-cp ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
Portals/2/2012/so 34 35
  C Ông báO/Số 34+35/Ngày 30-10-2012 UỶ ban nhân dâN
Luu_tru
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cục thuế TỈnh bình dưƠNG
uploads/news/2012_05
  QĐ­-tlđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/file/MIS
  Biểu 01-ctv (tờ 1)
gallery/album
  Bài III wien là NƠi phát huy đỨc tin thưỢng đẾ Wien là trái tim của Đế chế La Mã thần thánh dưới triều đại Habsburg (Áo)
Library/doc/1
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1720 /QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1732 /QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx/995A8C2997AD493FA68A44D82EC7FFC4/1
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 16
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121112
  BỘ TÀi chính số: 180/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Modules/CMS/Upload/48/Nam_2011
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 1804/btttt-ưdcntt v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng cntt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2012/06
  CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 10/2007/QĐ-ttg ngàY 23 tháng 01 NĂM 2007 ban hành hệ thốNG ngành kinh tế CỦa việt nam thủ TƯỚng chính phủ
Portals/2/2012/tiep nhan/quí 4
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121115
  Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009
sites/default/files
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/tt-bgtvt ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121113
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/tt-btc ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
uploads/News/2729/attachs
  Nước Pháp: Nền cộng hòa Thứ V và vấn đề cải cách thể chế
Uploaded_VGP/hoangtrongdien/20121228
  BỘ TÀi chính số: 197/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/dangdinhnam/20121211
  Báo cáo Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982
wp-content/uploads/2012/06
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
wp-content/uploads/downloads/2012/08
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tiêu chuẩn Việt nam ớt bột xuất khẩu tcvn 2080 86
vi/userfiles/FCKEditor/file/Nghi Dinh
  Phụ lục danh mục một số MẪu bản khai, quyếT ĐỊNH, giấy phép và ĐƠN ĐỀ nghị SỬ DỤng trong hoạT ĐỘng hàng hảI
Download/2009/CTTN
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc chi cục thú Y
uploads/laws
  Chi cục phát triển nông thôN
Luu_tru
  TỔng cục thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỔng cục thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files/thong_bao/2012
  Quyết định số 220-QĐ/tw ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng
wp-content/uploads/2015/10
  Điều Đối tượng nộp phí, lệ phí
Portals/2/2012/tiep nhan/quí 4
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập – Tự do – Hạnh phúc
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=DuthaoVBPL/2012/07
  THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Upload/Content/FileAttach
  THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 04/2012
img/image/news/2012/8-8
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Luu_tru
  CỤc thuế TỈnh bình dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
null/File_cv_den
  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Uploaded/FileDinhKem
  Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn giải quyết
PublishingImages/2012/Thang 2/w4
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
subsites/Documents/[object Object]
  Ubnd huyện bạch thông phòng dân tộc số: 04 /bc pdt
files/daotao/Ke hoach hoc tap/01. Summer 2012
  THÔng báo kế hoạch học tập Học kỳ Summer 2012
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008
uploads/Docs
  VĂn phòng chính phủ Số: 303
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 09/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
VBQPPLUP/DOC/2012/04
  BỘ ĐƠn giá BỒi thưỜng tài sảN ĐÃ ĐẦu tư VÀO ĐẤt khi nhà NƯỚc thu hồI ĐẤt trêN ĐỊa bàn tỉnh quảng ninh
vi/images/tintuc/vanban/2013
  CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
Upload/Content/FileAttach
  THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 05/2012
UserFiles/Phamdinhtuyen/Thuvien/Tieuchuan
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9411 : 2012 Xuất bản lần 1 nhà Ở liên kế tiêu chuẩn thiết kế
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120313
  BỘ TÀi chính- bộ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
PublishingImages/2012/Thang 1/w4
  Về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
userfiles
  Viết tắt Từ
wp-content/uploads/2012/06
  Năm ĐỀ nghị SỬ DỤng hóA ĐƠN
Lists/Vn bn/Attachments/4044
  Phụ lục số VI dự toán thu ngân sách đỊa phưƠng sau
Upload/Content/FileAttach
  THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 02/2012
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 03/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
upload/others/201203
  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
uploads/news/2012_01
  BÁo cáo tóm tắt dự Án kêu gọI ĐẦu tư
Upload/Content/FileAttach
  THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 10/2011
images/vi955/data/2012/9
  HƯỚng dẫn giải chi tiếT ĐỀ ĐẠi họC 2012 MÔn thi: anh, khối a1
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 547
sites/default/files
  Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-ttg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 02/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 562
Portals/2/2012/so 15 16
  C Ông báO/Số 15+16/Ngày 16 5 2012 UỶ ban nhân dâN
upload/others/201208
  NĐ-cp hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006 nghị ĐỊNH
UploadFile/VanBan/2012/05/15
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 643
Portals/2/2012/so 15 16
  C Ông báO/Số 15+16/Ngày 16 5 2012 UỶ ban nhân dâN
UploadFile/VanBan/2012/08/15
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
UploadFile/VanBan/2012/08/29
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
UploadFile/VanBan/2012/12/28
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
Lists/Vn bn/Attachments/4045
  Phụ lục I tổng vốN ĐẦu tư VÀ XÂy dựng năM 2012
upload/docnoibo
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ Độc lập Tự do Hạnh phúc
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU008312C28C20126C43C21PM
  Phụ lục số 02 phưƠng án tự chủ, TỰ chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ
wp-content/uploads/2012/06
  GIẤy nộp tiền vào ngân sách nhà NƯỚC
wp-content/uploads/downloads/2012/06
  Chuyện Phiếm Đạo Đời II
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 764
uploads/news/2012_09
  TỔng liêN ĐOÀN
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120601
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Portals/2/2012/so 38
  C Ông báO/Số 38/Ngày 20-11-2012 UỶ ban nhân dâN
Library/doc/1
  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 4845/TTr-ubnd ngày 22 tháng 8 năm 2011 và hồ sơ di tích
wp-content/uploads/downloads/2012/06
  Chuyện phiếM ĐẠO ĐỜi tập VI nhà xuất bản hội nhà VĂn cùng một tác giả
Portals/2/2012/tiep nhan/qui 2
  QuyếT ĐỊnh về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 829/QĐ-ubnd ngày 21/4/2010 của Chủ tịch ubnd tỉnh về quy định
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 839
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120702
  BỘ TÀi chính số: 88 /2012/tt-btc
img/file/lelong/TCCB-CTTr/Thong_bao/2015
  Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, ubnd ngày 03 tháng 12 năm 2004
wp-content/uploads/2012/06
  BẢng báo giá DỊch vụ in hoá ĐƠn tài chíNH
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 901
Library/doc/1
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120613
  Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=Van ban thang 1/2012/02
  VĂn phòng chính phủ Số: 947
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120625
  Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2012
Library/doc/1
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý
home/images/stories
  Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/tailieu
  Trường tiểu học Phước Long 1 Thứ ngày tháng năm
Upload/Content/FileAttach
  Danh mục các chưƠng trình khuyến mại của doanh nghiệp thông báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 3/2012
images
  ĐƠN ĐĂng ký tham gia ôn luyện kú thi olympic tin häc sinh viªn viÖt nam 2012
hisdacademicmemos/wp-content/uploads/sites/15/2012/02
  2010–2011 texas nclb report card parent notification
upload/tailieu
  Sở gd-đt hà Nội ĐỀ thi thử ĐẠi học lần thứ 1 NĂm họC 2011-2012 Tr­ường thpt chuyên Nguyễn Huệ Môn: Sinh học
upload/files/72012
  LẼ SỐng 8 01 Tháng Tám Bài Giảng Của Vị Giáo Trưởng
trading/attachment/201203
  A – BẢng giá film llumar – MỸ
upload/others/201208
  Thủ tướng phát biểu nhân Ngày asean
iwtcore/uploads/2012/08
  THÔng cáo báo chí 25. 2012
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/06
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
wp-content/uploads/2012/04
  ĐỀ thi thử ĐẠi học lầN 1 Môn: tiếng anh; Khối D
gallery/album
  KÝ SỰ truyền giáO Âu châu năM 2012: Áo và pháp hà Ngọc Duyên
hisdacademicmemos/wp-content/uploads/sites/15/2012/01
  January 31, 2012 Notice to Parents
birdi_cttt/noidung/De cuong chi tiet 120TC
  ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần trưỜng đẠi học cần thơ
wp-content/uploads/downloads/2012/10
  Nguyên tác: Jesus Through The Centuries của Jaroslav Pelikan Yale University 1985
wp-content/uploads/downloads/2012/05
  Các bài suy niệm LỄ hiện xuống – Năm b lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b 12-13; Ga 20,19-23 MỤc lụC
wp-content/uploads/2012/04
  ĐỀ CƯƠng ôn tập thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (HỌc phần ngữ nghĩA) Dành cho lớp: 08TA
images/stories/caohoc2012b
  Mẫu Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ
UploadFiles/TinTuc/2012/6/13
  PHÁC ĐỒ CẤp cứu sốc phản vệ (Theo hướng dẫn của Bộ y tế)
userfiles/file/2012/baocaot5
  BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 100/bc-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vi/adminaspx/filesupload
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học thưƠng mại bộ CÔng thưƠng trưỜng cao đẲng thưƠng mạI
archive/2008/dacsan/bai/done
  Vị Chân Phúc biểu tượng Tin-Yêu
Uploaded/file
  GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho hệ thống thư ĐIỆn tử
web/attachments
  ĐỀ thi thử ĐẠi học lần II năm họC 2011 2012
files/thong_bao/2012
  Tài liệu tuyên truyền lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào (1930-2007)
vtfPRccccccccccccodZ/Image/2012/05
  Đề thi môn Ngữ văn khối c I. Phần chung cho tất cả thí sinh
file.axd?file=2012/6
  Bệnh bò điên (bse) là bệnh thần kinh gây tử vong ở bò trưởng thành, được ghi nhận đầu tiên ở Anh Quốc năm 1986. Đây là bệnh nhũn não truyền nhiễm hay bệnh do prion
upload/tailieu
  Lời nói đầu tcvn 9151: 2012 được chuyển đổi từ qp-tl-c-1-75
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9140: 2012
Upload/Content/FileAttach
  THÔng báo với sở CÔng thưƠng hà NỘi tháng 11/2011
6.Linhtinh/Anh van/De thi mau/6_Bo_De_On_B_AV/6_Bo_De_On_B_AV
  Dien vao cho trong
upload/Lichcongtactuan
  CÔng ty cổ phần thưƠng mại toàn cầu long mai
gallery/album
  Bài IV pháI ĐOÀn cao đÀi sang pháP, viếng thăm hội thần linh học allan kardec ở lyon, VÀ viếng mộ ĐỨc nguyệt tâm chơn nhơN (ĐỨc victor hugo) Ở paris
wp-content/uploads/sites/2/2012/09
  Sample of organizations participating in consolidated appeals
ezupload/23-02-2012
  Muốn Lấy Mật Đừng Phá Tổ Ong
images/vi955/data/2012/9
  HƯỚng dẫn giải chi tiếT ĐỀ ĐẠi họC 2012 MÔn thi: anh, khối d1
Theodoilua/Ban Tin Sau Benh
  Bản tin Dự báo sâu bệnh từ Cục Bảo vệ thực vật. Tuần từ 24/09 – 30/09/2012 Các tỉnh phía Bắc
iwtcore/uploads/2012/12
  For immediate release 13 December 2012
125.235.236.161=_163097-TCVN 5641_2012_BỂ CHỨA BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.pdf
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 5641 : 2012
115.73.238.212=_2012295-sach-hoi-dap-ve-bau-cu-QH-khoa-XV (1).pdf
  HộI ĐỒng bầu cử quốc gia
42.116.181.118=_119714-Nguyễn Thị Mỹ Linh - 2120120014.docx
  Yêu thương gia đình => Giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà, dành nhiều thời gian để tâm sự cùng ba mẹ
125.235.238.133=_4878336-TCVN 9152-2012.doc
  Lời nói đầu tcvn 9152 : 2012 được chuyển đổi từ tcxd. 57-73
125.235.236.97=_2277888-quyet-dinh-3671-qd-byt-2012-phe-duyet-cac-huong-dan-kiem-soat-nhiem-khuan.doc
  *–,mBỘ y tế Số: 3671/QĐ-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
171.247.149.125=_294355-578-1-2114-1-10-20120218.pdf
  The Argument over Reincarnation in Early Christianity
14.177.246.119=_258930-Abraham Silberschatz-Operating System Concepts (9th,2012.12)-trang-649-679.pdf
  The processes in an operating system must be protected from one another’s
140.115.123.186=_188416-tcvn_93862012_thiet_ke_cong_trinh_chiu_dong_dat_phan_1_quy_d_730nJ7_62i4jchj.doc
  Tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9386: 2012
117.1.91.26=_1761443-PHIEU CHUYEN CAN 2012A 13-1-2024.docx
  Phiếu chuyên cầN
14.161.15.128=_77312-tcvn9404-2012.doc
  Tiêu chuẩn Việt Nam tcvn9404: 2012
directory 2012  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©de.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương