Mẫu Phiếu thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước. Mẫu 2tải về 417.28 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích417.28 Kb.
#4905
  1   2   3   4


Phụ lục

CÁC BIỂU MẪU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Mẫu 1. Phiếu thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước.

Mẫu 2. Phiếu thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước.

Mẫu 3. Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước.

Mẫu 4. Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước.

Mẫu 5. Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Mẫu 6. Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Mẫu 7. Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

Mẫu 8. Phiếu mô tả công nghệ.

Mẫu 9. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Mẫu 10. Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Mẫu 11. Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Mẫu 12. Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Mẫu 13. Biểu báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành trong năm.

Mẫu 14. Biểu báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu và đăng ký kết quả thực hiện trong năm.

Mẫu 15. Biểu báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ứng dụng trong năm.
Mẫu 1

14/2014/TT-BKHCN
CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ(1)ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ(2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày ….. tháng….. năm..….

(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung

bí mật nhà nước, đóng dấu xác định độ mật

của nhiệm vụ tại đây)
PHIẾU THÔNG TIN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


1

Tên nhiệm vụ:2

Cấp quản lý nhiệm vụ:  Quốc gia  Bộ  Tỉnh  Cơ sở

3

Mức độ bảo mật:  Bình thường  Mật  Tối mật  Tuyệt mật

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì:
Họ và tên thủ trưởng:

Địa chỉ: Tỉnh/thành phố:

Điện thoại: Fax:

Website:

6

Cơ quan chủ quản:

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ
Họ và tên: Giới tính:

Trình độ học vấn: Chức danh khoa học:

Chức vụ:

Điện thoại: Fax:

E-mail:

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):

9

Mục tiêu nghiên cứu:

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

11

Lĩnh vực nghiên cứu(3):

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(4):
13

Phương pháp nghiên cứu:
14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:
16

Thời gian thực hiện:...................tháng (từ.................... đến............................)
17

Kinh phí được phê duyệt: .................. triệu đồng


trong đó:

- Từ Ngân sách nhà nước:

- Từ nguồn tự có của tổ chức:

- Từ nguồn khác:


18

Quyết định phê duyệt: số.................. ........... ngày... tháng ..... năm ...
19

Hợp đồng thực hiện: số ................................ ngày... tháng ..... năm ...

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGƯỜI GHI THÔNG TIN

(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu 2

14/2014/TT-BKHCN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày ….. tháng … năm……


(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật

nhà nước, đóng dấu xác định độ mật

của nhiệm vụ tại đây)

PHIẾU THÔNG TIN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH

KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


1

Tên nhiệm vụ:2

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ (nếu có):
Tên tổ chức chủ trì:

Họ và tên thủ trưởng:

Địa chỉ: Tỉnh/thành phố:

Điện thoại: Fax:

Website:

3

Cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có):

4

Chủ nhiệm nhiệm vụ
Họ và tên: Giới tính:

Trình độ học vấn: Chức danh khoa học:

Chức vụ:

Điện thoại: Fax:

E-mail:

5

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):


6

Mục tiêu nghiên cứu:


7

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:


8

Lĩnh vực nghiên cứu(5):


9

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(6):

10

Phương pháp nghiên cứu:

11

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:


12

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

13

Thời gian thực hiện:...................tháng (từ.................... đến............................)

14

Kinh phí thực hiện: ............. ..... triệu đồngtrong đó:

- Từ nguồn tự có của cá nhân, tổ chức:

- Từ nguồn khác:

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

NHIỆM VỤ(nếu có)(3)

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 3

14/2014/TT-BKHCN
CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ(7)ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ(8)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày….. tháng….. năm……

(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây)

PHIẾU CẬP NHẬT THÔNG TIN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1

Tên nhiệm vụ:2

Cấp quản lý nhiệm vụ:  Quốc gia  Bộ  Tỉnh  Cơ sở

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thông tin thay đổi, bổ sung:

4.1

Chủ nhiệm nhiệm vụ
Họ và tên: Giới tính:

Trình độ học vấn: Chức danh khoa học:

Chức vụ:

Điện thoại: Fax:

E-mail:

4.2

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:


4.3

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

4.4

Thời gian thực hiện:...................tháng (từ.................... đến............................)

4.5

Kinh phí được phê duyệt: ............. ..... triệu đồngtrong đó:

- Từ Ngân sách nhà nước:

- Từ nguồn tự có của tổ chức:

- Từ nguồn khác:4.6

Quyết định phê duyệt thay đổi, bổ sung thông tin: số........../QĐ........... ngày... tháng ..... năm ...

4.7

Thông tin khác:

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


NGƯỜI GHI THÔNG TIN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 4

14/2014/TT-BKHCNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày ….. tháng … năm……

(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật

nhà nước, đóng dấu xác định độ mật

của nhiệm vụ tại đây)


PHIẾU CẬP NHẬT THÔNG TIN

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH

KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1

Tên nhiệm vụ:2

Thông tin thay đổi, bổ sung:

2.1

Chủ nhiệm nhiệm vụ
Họ và tên: Giới tính:

Trình độ học vấn: Chức danh khoa học:

Chức vụ:

Điện thoại: Fax:

E-mail:

2.2

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

2.3

Địa chỉ ứng dụng dự kiến:

2.4

Thời gian thực hiện:...................tháng (từ.................... đến............................)

2.5

Kinh phí thực hiện: .................. triệu đồngtrong đó:

- Từ nguồn tự có của cá nhân, tổ chức:

- Từ nguồn khác:


2.6

Thông tin khác:

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

NHIỆM VỤ(nếu có)(1)

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 5

14/2014/TT-BKHCN
CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ(2)TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ(3)

straight connector 10


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 11

............, ngày….. tháng …. năm……..

(Đối với nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây)

PHIẾU ĐĂNG KÝ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


1. Tên nhiệm vụ (4):


2. Cấp quản lý nhiệm vụ:  Quốc gia  Bộ  Tỉnh  Cơ sở

3. Mức độ bảo mật:  Bình thường  Mật  Tối mật  Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5. Thuộc chương trình/đề tài/dự án (nếu có):

Mã số chương trình/đề tài/dự án (nếu có):6. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Họ và tên thủ trưởng:

Địa chỉ: Tỉnh/thành phố:

Điện thoại: Fax:

Website:

7. Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì:

Địa chỉ:

Điện thoại: Website (nếu có):

8. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Giới tính:

Trình độ học vấn: Chức danh khoa học:

Chức vụ:

Điện thoại: Fax:

E-mail:


9. Tổng kinh phí (triệu đồng) :

Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng):

10. Thời gian thực hiện: tháng, bắt đầu từ tháng ... / ...

kết thúc: ... /....11. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):(5)


12. Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức được thành lập theo Quyết định số.........

ngày.... tháng ... năm .... của:..................................................................................(6)

13. Họp nghiệm thu chính thức ngày ... tháng ... năm ... tại:


14. Sản phẩm giao nộp (ghi số lượng cụ thể):

14.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (quyển + bản điện tử):

14.2. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản điện tử)

14.3. Phụ lục (quyển + bản điện tử):14.4. Bản đồ (quyển, tờ):

14.5. Bản vẽ (quyển, tờ):

14.6. Ảnh (quyển, chiếc):

14.7. Tài liệu đa phương tiện:14.8. Phần mềm (bao gồm cả mã nguồn mở):

14.9. Tài liệu khác:

15. Ngày …... tháng ….... năm ….... đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)straight connector 8

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

(Ký và ghi rõ họ tên)


tải về 417.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©de.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương